Upper North Shore Sydney Australia

Smoked Salmon Wraps with Finger Limes

Smoked Salmon Wraps with Finger Limes

Smoked Salmon

Cucumber

Capers

Finger Limes

 

Method

Finely shred cucumbers, lay salmon slices out. Place cucumber, finely sliced capers and finger lime pulp on salmon and wrap.